لوگو شرکت توسعه مولد نیروگاهی جهرم

اعضای هیئت مدیره

آقای علی حبیبی

آقای علی حبیبی

رئیس هیئت مدیره

آقای مهندس پیمان کنعان

آقای مهندس پیمان کنعان

عضو هیئت مدیره و مدیر عامل

آقای مهندس حسین آقا محمدی

آقای مهندس حسین آقا محمدی

نایب رئیس هیئت مدیره

آقای دکتر علي اسماعيل زاده

آقای دکتر علی اسماعیل زاده

عضو هیات مدیره

آقای بهزاد سلطانی

آقای بهزاد سلطانی

عضو هیئت مدیره

Mahampg.ir - Copyright © 2016 - All rights reserved