لوگو شرکت توسعه مولد نیروگاهی جهرم

اعضای هیئت مدیره

علی صادقی

آقای علی صادقی

رئیس هیئت مدیره

آقای مهندس پیمان کنعان

آقای مهندس پیمان کنعان

عضو هیئت مدیره و مدیر عامل

آقای مهندس حسین آقا محمدی

آقای مهندس حسین آقا محمدی

نایب رئیس هیئت مدیره

آقای دکتر علي اسماعيل زاده

آقای دکتر علی اسماعیل زاده

عضو هیات مدیره

آقای علی حبیبی

آقای علی حبیبی

عضو هیئت مدیره

Mahampg.ir - Copyright © 2016 - All rights reserved